آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها (جلد اول و جلد دوم)

پیوند ها

هیچ موردی پیدا نشد.

آشنایی با احتمال و نظریه توزیع ها (جلد اول و جلد دوم)

مؤلفین

*عبدالرسول برهانی حقیقی

*احمد پارسیان

*سلطان محمد صدوق الوندی

*سید نظام الدین احمد کرمانی

*عزت کرمانی

تصویر جلد اول

تصویر جلد دوم

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند